กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงเครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา   (ภาษาไทย)
Effectiveness of measuring instrument risk management in the laboratory of Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางปาริฉัตร ลักขณา ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เครื่องมือวัดเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในกระบวนการวัดทางห้องปฏิบัติการ ในแต่ละปีจะพบปัญหาเรื่องเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องสูญเสียเวลาและงบประมาณในการจัดการ ดังนั้นเพื่อให้ระดับของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับ และจัดการได้อย่างมีระบบ จึงได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000 เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงเครื่องมือวัด ในระหว่างปี พ.ศ.2561 - 2562 ซึ่งพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของเครื่องมือวัด ได้แก่ เครื่องมือชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ไม่มีเครื่องมือสำหรับการเปิดบริการใหม่ ไม่มีเครื่องมือสำรองกรณีเครื่องมือเฉพาะเสีย ไม่ได้สอบเทียบ ไม่ประเมินผลการสอบเทียบ ไม่ระบุเกณฑ์การยอมรับ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากมีงบประมาณจำกัด ระบบการจัดการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ผลจากการบริหารความเสี่ยงทำให้มีการวางแผนจัดหาและเรียงลำดับเครื่องมือสำคัญในการจัดทำคำของบประมาณแต่ละปี การจัดทำแผนป้องกันกรณีที่ไม่ได้เครื่องมือในปีที่ต้องใช้งาน การประเมินความคุ้มค่าการใช้เครื่องมือที่สำคัญ การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคลในการทำแผนสอบเทียบ/บำรุงรักษา มอบหมายผู้รับผิดชอบและประเมินผลการสอบเทียบ เป็นผลให้มีการใช้งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานไม่หยุดชะงัก ระบบการจัดการเครื่องมือวัดมีประสิทธิภาพขึ้น คำสำคัญ: การบริหารความเสี่ยง   เครื่องมือวัด    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 เริ่ม: 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุด: 25 ก.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖