กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การสำารวจปริมาณสารหล่อลื่นในถุงยางอนามัย ที่จำาหน่ายในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
Determination of Lubricant for Condoms in Markets in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายสถาพร กล่อมแก้ว หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


การศีกษานี้เพื่อสำรวจปริมาณสารหล่อลื่นในถุงยางอนามัย ว่าเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดขององค์การอนามัยโลกหรือไม่ ทั้งนี้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 625-2554 เรื่อง ถุงยางอนามัย ไม่มีข้อกำหนดคุณภาพเกี่ยวกับปริมาณสารหล่อลื่น สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สุ่มซื้อตัวอย่างถุงยางอนามัยจากร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อหาปริมาณสารหล่อลื่นจำนวนทั้งหมด 66 ตัวอย่าง ๆ ละ 13 ซอง ครอบคลุมของผู้ผลิต 6 ราย และนำเข้า 1 ราย ใช้เกณฑ์กำหนดขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดปริมาณสารหล่อลื่น (550 ± 150) มิลลิกรัม ทดสอบโดยวิธีชั่งตาม มอก. 625-2554 ปริมาณสารหล่อลื่นเป็นค่าแตกต่างระหว่างน้ำหนักซองถุงยางอนามัย (รวมถุงยางอนามัยและ สารหล่อลื่นภายในซอง) กับน้ำหนักซองถุงยางอนามัยและถุงยางอนามัยที่ล้างสารหล่อลื่นออกแล้วด้วยไอโซโพรพานอล ผลการสำรวจพบว่าปริมาณสารหล่อลื่นอยู่ในเกณฑ์มีจำนวน 57 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 86 ปริมาณสารหล่อลื่นต่ำกว่าเกณฑ์มีจำนวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9 ปริมาณสารหล่อลื่นที่สูงกว่าเกณฑ์ มีจำนวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ฉบับพิเศษ 1 กรกฎาคม-กันยายน 2558 เริ่ม: 1 ม.ค. 2558 สิ้นสุด: 29 ธ.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖