กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาเม็ด ไพริโดสติกมีน โบรไมด์   (ภาษาไทย)
Quality of Pyridostigmine Bromide Tablets   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางชนิสรา อินทร์เตรียะ หัวหน้าโครงการ
2 นางสายใจ ปริยะวาที หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ยาเม็ดไพริโดสติกมีน โบรไมด์ อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 บัญชี ก ใช้รักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชนิดไมแอสทีเนีย เกรวิส ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา สำรวจคุณภาพยาเม็ดไพริโดสติกมีน โบรไมด์ ตามโครงการประกันคุณภาพยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการสุ่มตัวอย่างยาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 17 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 3 ราย รวม 3 ทะเบียนยา ขนาดความแรง 60 มิลลิกรัม ใช้วิธีและเกณฑ์ตามตำรายาของสหรัฐอเมริกา (USP 40) เนื่องจากมีการเพิ่มหัวข้อที่ต้องทดสอบเรื่องสารปนเปื้อน ตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อเอกลักษณ์ยา ปริมาณตัวยาสำคัญ การละลายของตัวยา ค่าเบี่ยงเบนจากน้ำหนักเฉลี่ยหรือความสม่ำเสมอของตัวยาสำคัญต่อหน่วย และสารปนเปื้อน ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่างยาทั้งหมดผ่านมาตรฐานทุกหัวข้อ ปัจจัยที่ต้องระวังในการวิเคราะห์คือความชื้น เนื่องจากตัวยาดูดความชื้นง่าย สารสารปนเปื้อนหลักที่พบในทุกตัวอย่าง ได้แก่ pyridostigmine bromide related compound B ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 0.2–1.3% ซึ่งสัมพันธ์กับเวลาในการเก็บรักษา จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายาเม็ดไพริโดสติกมีน โบรไมด์มีคุณภาพ แต่ปัจจุบันตำรายาของสหรัฐอเมริกาฉบับล่าสุด (USP 42) กำหนดเกณฑ์หัวข้อสารปนเปื้อนแคบลง คือไม่เกิน 0.2% ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องพัฒนาคุณภาพและความคงตัวของยาให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคต่อไป คำสำคัญ : ยาเม็ดไพริโดสติกมีน โบรไมด์  คุณภาพยา  สารปนเปื้อน     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอแบบโปสเตอร์ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕