กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาอำเภอต้นแบบการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้   (ภาษาไทย)
The development of district model health products alert system in 4 Southern provinces of Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสายใจ ปริยะวาที ที่ปรึกษา
2 นายอภิชาต ตันธนวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ในปี 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา พัฒนาอำเภอต้นแบบการแจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ต้นแบบระดับอำเภอ เน้นการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ ดำเนินงานโดยการประสานงาน ชี้แจงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเป้าหมาย ตรวจยืนยันผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องสงสัย และตรวจประเมินอำเภอต้นแบบการแจ้งเตือนภัยฯ ตามเกณฑ์คุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถพัฒนาอำเภอต้นแบบการแจ้งเตือนภัยฯ ได้จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้ในพื้นที่มีการขยายศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 14 แห่ง มีการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ โดยตรวจยืนยันสารอันตรายปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 10 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเครื่องสำอาง 3 ตัวอย่าง และยาแผนโบราณ 7 ตัวอย่าง พบสารประกอบของปรอท 2 ตัวอย่าง และยาเดกซาเมทาโซน 5 ตัวอย่าง กระบวนการพัฒนาอำเภอต้นแบบการแจ้งเตือนภัยฯ นี้ สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปได้ คำสำคัญ: อำเภอแจ้งเตือนภัยฯ  วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  คุ้มครองผู้บริโภค  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖