กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การสำรวจการรั่วของคลื่นจากเตาไมโครเวฟ   (ภาษาไทย)
Monitoring of wave leakage from Microwave Ovens   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 จนถึงวันที่: 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวม:5 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายชัยยศ อินทร์ติยะ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาธิตา ปานขวัญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เตาไมโครเวฟใช้กันอย่างแพ ร่หลายในที่อยู่อาศัยเพื่ออุ่นปรุ งอาหารหรือใช้ในการเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ เตาไมโครเวฟทำงานโดยใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หากมีการรั่วของคลื่นเกินมาตรฐานกำหนดอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได ้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้กำหนดมาตรฐาน มอก. 1773-2548 ขึ้น โดยกำหนดให้ที่ระยะห่าง 50 มิลลิเมตร จากผนังของเตาไมโครเวฟ มีการรั่วของคลื่นได้ไม่เกิน 5 mW/cm2 ในปี งบประมาณ 2550-2554 สำนักรังสี และเครื่องมือแพทย์ได้สำรวจการรั่วของคลื่นจากเตาไมโครเวฟ จำนวน 1 20 ตัวอย่าง โดยใช้เครื่อง Microwave Survey Meter รุ่ น HI-1501 ทำการวัดท้ัง 6 ด้าน โดยรอบเตาไมโครเวฟ ด้านละ 9 จุด พบวา่ ค่าเฉลี่ยการรั่วของคลื่นจากเตาไมโครเวฟ มีค่าเท่ากับ (0.24 +/- 0.46) mW/cm2 บริเวณที่มีการรั่วของคลื่นมากที่สุด คือ ด้านหน้าของเตา คิดเป็นร้อยละ 58.3 บริเวณที่มีการรั่วของคลื่นน้อยที่สุด คือ ด้านขวาของเตา คิดเป็นร้อยละ 1.7 เตาไมโครเวฟที่ใช้สำหรับอุ่นหรือปรุงอาหาร มีการรั่วของคลื่นมากที่สุด เท่ากับ 1.4 mW/cm2 โดยพบที่ บริเวณรอยเชื่อมต่อขอบประตูด้านล่างเตาไมโครเวฟที่ใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการมีการรั่วของคลื่นมากที่สุดเท่ากับ 4.0 mW/cm2 โดยพบที่บริเวณรอยเชื่อมต่อขอบประตูด้านบน ข้อมูลจากการสำรวจดังกล่าวสรุปได้ว่า เตาไมโครเวฟอยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่มีการรั่วของคลื่นเกินมาตรฐานกำหนด        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ม.ค. 2550 สิ้นสุด: 29 ธ.ค. 2554

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖