กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ   (ภาษาไทย)
Quality of Breath Alcohol Analyzers   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 จนถึงวันที่: 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม:5 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายชัยยศ อินทร์ติยะ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาธิตา ปานขวัญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด มีตัวตรวจจับเป็นแบบเซลล์ไฟฟ้าเคมี เพื่อให้เครื่องมีความแม่นในการวัดต้องส่งเครื่องสอบเทียบอยู่เสมอทุก 6 เดือน ในปี งบประมาณ 2553-2557 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ได้สำรวจคุณภาพเครื่องวัดแอลกอฮอล์ฯ จากหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 1 2 641 ตัวอย่าง โดยนำเครื่องมาสอบเทียบกับแก๊สมาตรฐาน 2 ความเข้มข้น ได้แก่ ความเข้มข้นประมาณ 120.3 ppm (44 mg/100ml) และ 191 .4 ppm (70mg/100ml) พบว่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 522 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้ อยละ 44 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องปรับค่าใหม่ จ านวน 6    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ม.ค. 2553 สิ้นสุด: 29 ธ.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖