กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาปัจจัยในการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด   (ภาษาไทย)
Study of factors for calibration of blood alcohol meter   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม:6 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายชัยยศ อินทร์ติยะ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาธิตา ปานขวัญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


เครื่องวัดปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่ำลมหำยใจ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหำยใจ มีหัววัดแบบเซลล์ไฟฟ้ำเคมี เพื่อให้เครื่องมีควำมแม่นย ำในกำรวัดผู้ใช้งำนต้องส่งเครื่องสอบเทียบทุก 6 เดือน ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2557-2560 มีเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ส่งสอบเทียบเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และหลากหลายยี่ห้อ ทำให้ต้องจัดซื้อแก๊สมาตรฐานเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้สอบเทียบเครื่อง จำนวนเครื่องที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อปริมาณการใช้แก๊สแต่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จากการศึกษามีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ อัตราการไหลของแก๊สและเวลาที่ใช้ในการรับแก๊สส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้แก๊สมาตรฐานโดยตรง บางยี่ห้อออกแบบการใช้อัตรำการไหลของ แก๊สที่สูงมากและเวลาที่ใช้ในการรับแก๊สนาน ข้อมูลจำกห้องปฏิบัติการที่ได้รวบรวมไว้ ส่วนใหญ่ยี่ห้อที่ใช้อัตราการไหลของแก๊สมากและใช้เวลานาน ได้แก่ รุ่น A รุ่น B รุ่น C และรุ่น D ซึ่งใช้กันแพร่หลายในประเทศ จากการศึกษาข้อมูลของเครื่องทั้ง 4 รุ่น หากปรับอัตราการไหลของแก๊สและใช้เวลาน้อยลงจะทำให้ลดปริมำณการใช้แก๊สมาตรฐานลงได้ และจากการทดลองเปรียบเทียบผลการสอบเทียบระหว่ำงใช้อัตราการไหลของแก๊ส และเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือกับวิธีที่ปรับใหม่ พบว่ำการปรับเทคนิคการใช้ปรับอัตราการไหลของแก๊สและเวลาใหม่ไม่ได้ส่งผลต่อการสอบเทียบเครื่องทั้ง 4 ยี่ห้อ โดยมีค่ำความผิดพลำดไม่เกิน +/-4 mg/100ml และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/-1.3 mg/100ml ดั้งนั้น วิธีที่ปรับใหม่จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับการสอบเทียบเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้ อย่างไรก็ตามวิธีใหม่นี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กับเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดยี่ห้ออื่นได้เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้แก๊สมาตรฐาน ลดต้นทุนและสามารถรองรับจำนวนเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ม.ค. 2557 สิ้นสุด: 27 ธ.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖