กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับใหม่) ผ่านระบบออนไลน์   (ภาษาไทย)
Online Registration of X-ray Control system of New Nuclear Energy for Peace Act   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอมรรัตน์ ภู่ทอง หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นายชัยยศ อินทร์ติยะ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ส ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรับแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้จัดเตรียมระบบงานแจ้งครอบครอง ประกอบด้วย การกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ที่ต้องแจ้งครอบครอง ขั้นตอนและวิธีการแจ้งครอบครองรวมทั้งเอกสาร หลักฐานที่จำเป็น และได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงาน โดยได้จัดทำโปรแกรมแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับการแจ้งครอบครองจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยระบบนี้เป็นการดำเนินงานแบบครบวงจร ณ จุดบริการจุดเดียว (One Stop Service) ตั้งแต่การลงทะเบียน การยื่นคำขอพร้อมเอกสำรและหลักฐาน จนถึงการขอรับใบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ ผู้แจ้งสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบนี้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานปรมาณู เพื่อสันติ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานสามารถเข้าดูข้อมูลการแจ้งครอบครองได้ โปรแกรมแจ้งครอบครองนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ การใช้สารสนเทศมาช่วยอำนวยความสะดวกเป็นกำรตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อกับหน่วยงานราชการ      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ม.ค. 2562 สิ้นสุด: 27 ธ.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖