กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ ในปีงบประมาณ 2561   (ภาษาไทย)
Quality control of the MRI for the fiscal years 2018   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอเป็นการตรวจสอบคุณภาพของภาพถ่ายจากเครื่องเอ็มอาร์ไอโดยใช้หุ่นจําลองตามมาตรฐานสากล American College of Radiology (ACR) และตรวจสอบความปลอดภัยของห้องเอ็มอาร์ไอ โดยการวัดสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่งบริเวณควบคุม(Control access Area) ได้แก่ บริเวณเครื่องควบคุม กระจกมองผู้ป่วย และประตูห้องเอ็มอาร์ไอ (ปิด) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอประจำปี โดยใช้วิธีการตรวจสอบตามข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี2558 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยของเครื่องเอ็มอาร์ไอ ที่ติดตั้ง ณ สถานพยาบาล ในประเทศไทย จำนวน 51 เครื่อง พบว่า เครื่องเอ็มอาร์ไอ ที่ผ่านข้อกำหนดจำนวน 46 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.20 และไม่ผ่านตามข้อกำหนดจำนวน 5 เครื่อง คิดเป็น ร้อยละ 9.80 ซึ่งรายการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ Geometric accuracy  High-contrast spatial resolution  Slice thickness accuracy และ Control access area คิดเป็น ร้อยละ 1.96   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 2 ต.ค. 2560 สิ้นสุด: 28 ก.ย. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖