กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ผงนัว   (ภาษาไทย)
Sub-chronic toxicity of Noa powder product   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:1,100,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายพรชัย สินเจริญโภไคย หัวหน้าโครงการ
2 นายกรวิชญ์ สมคิด ผู้ร่วมวิจัย
3 นางปิยะวรรณ บูชา ผู้ร่วมวิจัย
4 นายศักดิ์วิชัย อ่อนทอง ผู้ร่วมวิจัย
5 นายธนวัฒน์ ทองจีน ผู้ร่วมวิจัย
6 นางสาวพราว ศุภจริยาวัตร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ผงนัวเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นที่ใช้พืชผักสมุนไพรมาทำเครื่องปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหารซึ่งการนำผงนัวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องผ่านการศึกษาความปลอดภัยเพื่อเป็นข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นสารปรุงแต่งอาหาร วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ผงนัวขนาด 125  250  500  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 2 ก.ย. 2563 สิ้นสุด: 6 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕