กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเปลือกเพกาในสัตว์ทดลอง   (ภาษาไทย)
Acute and Subchronic toxicity study of Oroxylum indicum Vent. Stem bark extracts in animal models   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัยของสารสกัดน้ำเปลือกเพกาในสัตว์ทดลองโดยวิธีการป้อนทางปาก การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรที่ได้รับสารสกัดเพกาในขนาด 5 ก./กก. ไม่พบอาการพิษเฉียบพลัน และหนูทุกตัวมีชีวิตรอดจนครบระยะเวลา 14 วัน ผลการผ่าซากชันสูตรไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในทางมหพยาธิวิทยาเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรัง พบว่า สารสกัดเพกาทุกขนาดไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อสุขภาพและการกินอาหาร ผลของสารสกัดเพกาต่อค่าทางโลหิตวิทยา และเคมีคลินิก พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาของหนูเพศผู้แต่ยังคงอยู่ในช่วงของค่าปกติ แต่ระดับโปแตสเซียมและกลูโคสในหนูทั้งสองเพศที่ได้รับสารสกัดเพกามีค่าต่ำกว่ากลุ่มควบคุมเป็นการตอบสนองแบบ dose-response relationship ผลการผ่าซากชันสูตรหนูกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายในต่าง ๆ ทางมหพยาธิวิทยา ผลการตรวจอวัยวะภายในทางจุลพยาธิวิทยาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเพกาไม่ก่อให้เกิดรอยโรคที่สัมพันธ์กับขนาดที่ได้รับ         

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster presentation เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖