กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาพิษของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยไทยและหมามุ่ยอินเดียในเซลล์เพาะเลี้ยง   (ภาษาไทย)
CYTOTOXICITY STUDY OF MUCUNA PRURIENS VAR. PRURIENS (L.) DC. AND MUCUNA PRURIENS VAR. UTILIS (WALL. EX WIGHT) BAKER EX BURCK EXTRACTS   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:820,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายพรชัย สินเจริญโภไคย หัวหน้าโครงการ
2 นายศรายุธ ระดาพงษ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


หมามุ่ย (Mucuna prureins (L.) DC.) เป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและนักวิจัยเป็นอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยกล่าวอ้างถึงสรรพคุณของเมล็ดหมามุ่ยในการรักษาโรค เช่น พาร์คินสัน เป็นต้น ปัจจุบันเมล็ดหมามุ่ยที่มีการกล่าวถึงในเชิงการค้ามีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ หมามุ่ยไทย (M. pruriens var. pruriens (L.) DC.) และหมามุ่ยอินเดีย (M. pruriens var. utilis (Wall. ex Wight) Baker ex Burck) และยังไม่มีรายงานการศึกษาความเป็นพิษวิทยาในประเทศไทย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิษของสารสกัด MPP (DMSC 5200) และ MPU (DMSC 5199) ในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด SV-80  Chang-Liver และ HEK-293 ด้วยวิธี MTT assay และศึกษาความเป็นพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด BALB/c 3T3 ด้วยวิธี 3T3 NRU assay (OECD TG 129) ผลการศึกษาพบว่า สารสกัด MPP มีความเป็นพิษต่อเซลล์ SV-80 และ HEK-293 เล็กน้อย ส่วนสารสกัด MPU มีความเป็นพิษต่อเซลล์ Chang-liver และ HEK-293 เล็กน้อย และเมื่อพิจารณาผลการศึกษาความเป็นพิษตาม OECD TG 129 พบว่า สารสกัดเมล็ดหมามุ่ยไทยมีความเป็นพิษมากกว่าสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย ดังนั้น ควรระมัดระวังผลข้างเคียงจากการรับประทานหมามุ่ยทั้งสายพันธุ์ไทยและอินเดีย และควรศึกษาพิษวิทยาในสัตว์ทดลองทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไปให้ทราบถึงข้อมูลพิษวิทยาของเมล็ดหมามุ่ยทั้งสายพันธุ์ไทยและอินเดียที่แน่ชัด     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 31 พ.ค. 2562 สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น หน่วยงานที่มอบ: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเดือนปี ที่มอบ: 31 พ.ค. 2562


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖