กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาพิษของสารสกัดผักเชียงดา กระเจี๊ยบเขียว และรากสามสิบ ในเซลล์เพาะเลี้ยง ด้วยวิธี MTT assay และ 3T3 NRU assay (OECD TG 129)   (ภาษาไทย)
Toxicity study of Gymnema inodorum Decne.  Abelmoschus esculentus (L.) Moench and Asparagus racemosus Willd. extracts by MTT assay and 3T3 NRU assay (OECD TG 129)   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายพรชัย สินเจริญโภไคย หัวหน้าโครงการ
2 นายศรายุธ ระดาพงษ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โรคเบาหวาน เป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขระดับประเทศ อัตราการตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนในภาพรวมของประเทศในปี 2556-2558 เท่ากับ 14.93  17.53 และ 17.83 ตามลำดับ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ประเทศไทยในปี 2551 มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 15.97 ของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลัก ดังนั้น การใช้สมุนไพรช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงจากภาวะโรคแทรกซ้อน การเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ลดภาระค่ารักษาและการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน โดยสมุนไพรที่พบว่ามีฤทธิ์ช่วยลดปริมาณระดับน้ำตาลเลือด ได้แก่ ผักเชียงดา (GIW) กระเจี๊ยบเขียว (AEW) และรากสามสิบ (ARA) งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิษของสารสกัด GIW AEW และ ARA ในเซลล์เพาะเลี้ยงโดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี ด้วยวิธี MTT assay และ Neutral red uptake (OECD TG 129) ผลการศึกษาพบว่า สารสกัด GIW AEW และ ARA ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ Chang-Liver  HEK-293 และ SV-80 โดยมีค่า LD50 จากการคำนวณผลทดสอบในเซลล์ BALB/c 3T3 เท่ากับ 1  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 25 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 27 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖