กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาแคปซูลกาบาเพนติน   (ภาษาไทย)
Quality of Gabapentin Capsules   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสายใจ ปริยะวาที ที่ปรึกษา
2 นางสาวทัศนีย์ ปานผดุง ผู้ร่วมวิจัย
3 นายสายัน ขุนนุช ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ยาแคปซูลกาบาเพนตินเป็นยากันชักใช้รักษาการชักบางส่วน อาการปวดประสาทและอาการร้อนวูบวาบ เป็นยาที่มีมูลค่าการใช้สูงและมีราคาในท้องตลาดต่างกันมาก ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลาร่วมกับสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงคัดเลือกยาชนิดนี้เพื่อตรวจคุณภาพในโครงการประกันคุณภาพยาโดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ จำนวน 25 ตัวอย่าง จากผู้ผลิตยาในประเทศไทย จำนวน 9 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 34 ตัวอย่าง จาก 12 ทะเบียนตำรับยา มีความแรง 100  300 และ400 มิลลิกรัม/แคปซูล ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีและมาตรฐานตามตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 41) ที่ได้ดำเนินการทวนสอบวิธีก่อนทำการวิเคราะห์และตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อ การตรวจเอกลักษณ์ยา ปริมาณตัวยาสำคัญ ค่าเบี่ยงเบนจากน้ำหนักเฉลี่ย การละลายตัวยาและสารสลายตัว พบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหัวข้อ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายาแคปซูลกาบาเพนตินที่มีใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพ คำสำคัญ:ยากาบาเพนตินแคปซูล  คุณภาพ   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ -นำเสนอด้วยโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖