กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเปรียบเทียบคุณภาพยาแคปซูลขมิ้นชันที่จำหน่ายในจังหวัดสงขลา   (ภาษาไทย)
Quality Comparison of Turmeric Capsules available in Songkhla Province   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ขมิ้นชัน มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Curcuma longa L. เป็นพืชที่มีคุณค่าทางยาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงทั่วโลก ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องเทศและยาสมุนไพร ยาแคปซูลขมิ้นชันใช้สำหรับบรรเทาอาการแน่น จุกเสียด ท้องอืด จัดอยู่ในกลุ่มยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2555 ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรของประเทศ จึงมีผู้ผลิตยาแคปซูลขมิ้นชันจำนวนมากออกสู่ท้องตลาด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพยาแคปซูลขมิ้นชันในท้องตลาดจังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอย่างยาแคปซูลขมิ้นชันที่นิยมใช้ในท้องตลาดสงขลา จำนวน 18 ตัวอย่าง จาก 5 ยี่ห้อ (A  B  C  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖