กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐาน ISO 17025:2017 ในมุมมองห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเครื่องสำอาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา   (ภาษาไทย)
Development towards ISO 17025:2017 Accreditation: In the perspective of Cosmetic Microbial Laboratory  RMSC 12 Songkhla  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสายใจ ปริยะวาที ที่ปรึกษา
2 นายอภิชาต ตันธนวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องสำอางตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 และล่าสุดได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017 ในปีงบประมาณ 2562 การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการประกอบด้วยการศึกษาข้อกำหนดของระบบคุณภาพ การวางนโยบายเรื่องความเป็นกลาง การรักษาความลับ และการจัดการข้อร้องเรียน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดและกำหนดแนวทางการตัดสินผลการตรวจวิเคราะห์ การทำให้มั่นใจในความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมของเอกสาร การวางแผนดูแลห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ การจัดการเชื้อจุลินทรีย์มาตรฐาน การวางมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี และการทดสอบ การประเมินความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการ ในการนำระบบคุณภาพเข้ามาใช้ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด เช่น ปัญหาเป็นสิ่งที่พบได้ในการปฏิบัติงานแต่เมื่อพบปัญหาควรบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อบันทึกเหตุการณ์และนำไปสู่นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากการดำเนินการตามระบบคุณภาพ ISO 17025:2017 ทำให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์ยิ่งขึ้น คำสำคัญ: ISO 17025  การตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  เครื่องสำอาง   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖