กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาความเป็นพิษและการเหนี่ยวนำการตายแบบ apoptosis โดยสารสกัดแก่นมะหาดต่อเซลล์มะเร็งตับ (HepG2)   (ภาษาไทย)
CYTOTOXICITY AND APOPTOSIS INDUCTION MECHANISM BY ARTOCARPUS THAILANDICUS. C.C. BERG HEARTWOOD’S EXTRACT IN LIVER CANCER CELL (HEPG2)   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


มะเร็งตับเป็นโรคที่พบทั้งในเพศชายและเพศหญิง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปี การรักษาโรคมะเร็งตับส่วนใหญ่จะอาศัยเคมีบำบัด ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสูง และมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย ดังนั้นการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็งจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนหันมาสนใจกันมากขึ้น และสมุนไพรที่มีฤทธิ์และสรรพคุณในการต้านมะเร็งตับได้ดีคือ มะหาด งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงความเป็นพิษและการเหนี่ยวนำการตายแบบ apoptosis ของสารกัดแก่นมะหาดต่อเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) ผลการทดลองพบว่า สารสกัดแก่นมะหาดสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งตับ โดยมีค่า IC50 ที่ 17.648 ug/ml จากนั้นศึกษากลไกการตายของเซลล์มะเร็งตับแบบ apoptosis ด้วย flow cytometry ผลการทดลองพบว่าความเข้มข้นสารสกัดแก่นมะหาดที่เหนี่ยวนำให้เกิด apoptosis สูงที่สุด คือ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ที่เวลา 6 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 63.9 และเมื่อความเข้มข้นต่ำลงจะเกิดการเหนี่ยวการตายแบบ apoptosis น้อยลงเป็นแบบ dose response relationship เมื่อส่องดูการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของนิวเคลียสโดยใช้การย้อมสี Hoechst 33342 พบว่าสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการหดตัวของ chromatin ในนิวเคลียส ซึ่งเป็นรูปแบบของกระบวนการ apoptosis ดังนั้นสารสกัดแก่นมะหาดมีสรรพคุณที่ดีในการยับยั้งการฆ่าเซลล์มะเร็งตับ และสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการตายแบบ apoptosis ผลการทดลองที่ได้นี้สามารถนำไปใช้ศึกษากลไกเชิงลึกเพื่อพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งตับต่อไป        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster presentation/Full paper เริ่ม: 31 พ.ค. 2562 สิ้นสุด: 31 พ.ค. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖