กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียในสัตว์ทดลอง   (ภาษาไทย)
Chronic toxicity of Mucuna pruriens (L.) DC. var. utilis (Wall. ex Wight) Baker ex Burck. seed extract in experimental animal model   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัยของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย (MPU) ในสัตว์ทดลองโดยวิธีการป้อนทางปาก ติดต่อกันนาน 180 วัน ผลการศึกษาพบว่า หนูเพศผู้และเพศเมียที่ได้รับสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียทุกขนาดไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อสุขภาพ การกินอาหาร และค่าทางโลหิตวิทยา ส่วนค่าทางเคมีคลินิกพบว่าหนูเพศผู้และเพศเมียที่ได้รับสารสกัดขนาด 500 และ 1000 มก./กก./วัน มีระดับโปแตสเซียมต่ำแต่คงอยู่ในช่วงค่าอ้างอิงของหนูปกติ และที่ขนาด 1000 มก./กก./วัน ในหนูเพศผู้พบค่า uric acid สูงแต่ยังในช่วงค่าอ้างอิงของหนูปกติ ในหนูเพศเมียน้ำหนักอวัยวะสัมพัทธ์ที่ขนาด 1000 มก./กก./วัน พบว่า หัวใจ ไตซ้าย และตับ มีน้ำหนักสัมพัทธ์สูงกว่ากลุ่มควบคุม ผลการตรวจอวัยวะทางจุลพยาธิวิทยา พบว่า หนูเพศผู้พบพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่ตับ ไต และหัวใจ แต่การเกิดรอยโรคไม่สัมพันธ์กับขนาดที่ได้รับ จากการทดลองสรุปได้ว่าสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดียไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษเรื้อรังที่รุนแรง แต่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะใช้สมุนไพรเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย       

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ Vol. 10 No. 12 (2018): July 2018 - December 2018 เริ่ม: 1 ก.ค. 2561 สิ้นสุด: 1 ธ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖