กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดแก่นมะหาดต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงชนิดต่างๆ   (ภาษาไทย)
Cytotoxicity of heartwood extract of Artocarpus thailandicus. C.C. on various types of cancer cells    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


มะหาด (Artocarpus thailandicus. C.C. Berg) มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลายและใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างแพร่หลายในประเทศไทย รวมถึงมีการกล่าวถึงสรรพคุณสมุนไพรชนิดนี้ในการรักษาโรคมะเร็ง แต่ข้อมูลด้านความเป็นพิษในการยับยั้งเซลล์มะเร็งชนิดใดบ้างและข้อมูลทางวิชาการยังมีอยู่น้อย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดแก่นมะหาดต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง 7 ชนิด ได้แก่ เซลล์มะเร็งปอด (A-549) เซลล์มะเร็งตับ (HepG2) เซลล์มะเร็งไต (A-498) เซลล์มะเร็งตับอ่อน (PANC-1) เซลล์มะเร็งลำไส้ (Caco-2) เซลล์มะเร็งสมอง (A-172) และเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7) ด้วยวิธี MTT ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดแก่นมะหาดแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งทั้ง 7 ชนิดโดยมีค่า IC50 เรียงจากน้อยไปหามากดังนี้ HepG2 (16.05±1.88 µg/ml) MCF-7 (28.56±2.31 µg/ml) A-498 (31.72±4.18 µg/ml) A-549 (34.39±5.98 µg/ml) A-172 (44.35±3.28 µg/ml) PANC-1 (66.79±1.02 µg/ml) และCaco-2 (100.99±2.35 µg/ml) ตามลำดับ อย่างไรก็ตามผลการทดลองนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น ดังนั้นควรศึกษากลไกเชิงลึกในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและศึกษาพิษวิทยาในสัตว์ทดลองทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster presentation/full paper เริ่ม: 25 ก.ย. 2562 สิ้นสุด: 26 ก.ย. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕