กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดกัญชาที่สกัดด้วยวิธีของไหลวิกฤตยิ่งยวด   (ภาษาไทย)
Investigation of mutagenic activity of Cannabis sativa L. extract using supercritical fluid    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


กัญชา (Cannabis sativa L.) เป็นพืชเสพติดที่มีการอนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ และในปัจจุบันประเทศไทยได้มีความพยายามจากหลายภาคส่วนในการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างถูกกฎหมาย และได้มีการดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนา ผลิตผลิตภัณฑ์ ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง มีการอ้างถึงสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรค รวมถึงมีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชาออกมาใช้และบริโภคกันอย่างแพร่หลาย แต่ข้อมูลด้านพิษวิทยาและความปลอดภัยมีอยู่น้อย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดกัญชาที่สกัดด้วยวิธีของไหลวิกฤตยิ่งยวด (supercritical fluid extraction)โดยใช้วิธีอ้างอิงจาก OECD test guideline 471 ใช้เชื้อ Salmonella typhimurium 4 สายพันธุ์ (TA98  TA100  TA1535  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ poster/proceeding เริ่ม: 28 ต.ค. 2563 สิ้นสุด: 29 ต.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖