กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
นวัตกรรมการรายงานผลวิเคราะห์ Web Report Online   (ภาษาไทย)
Innovative laboratory analysis report by using Web Report Online   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:20,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายชาคริต หน่อศิริ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาองค์กรสู่ “ระบบราชการ 4.0” มขี ีดสมรรถนะสูงและ ทนั สมยั ปรบั เขา้ สู่ความเป็นดิจิทลั เต็มรูปแบบสอดรบั กับนโยบาย paperless office ของรฐั บาล ศูนยว์ ิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 3 นคสวรรค์ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงมีภารกิจหลักในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาห้องปฏิบัติการ ดา้ นผลิตภณั ฑส์ ขุ ภาพและชนั สตู รโรค ไดพ้ ฒั นาโปแกรมการรบั ตวั อย่างและระบบการรายงานผลวิเคราะหเ์ ป็น Web Report Online ดว้ ยโปแกรม Visual C# ในฐานขอ้ มลู PostgreSQL โดยปีงบประมาณ 2562 ไดเ้ ริ่มใช้ Web Report Online นา ร่องในรายงานผลตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ และปีงบประมาณ 2563 ขยาย ให้บริการครอบคลุมครบทุกห้องปฏิบัติการ ซงึ่ ความโดดเด่นของโปแกรมจะเชื่อมโยงตั้งแต่งานรบั ตวั อย่าง การเงิน บญั ชี การรายงานผลวิเคราะห ์ รวมถึงการแจง้ หนี้ ถือเป็นนวตั กรรมที่ช่วยลดขนั้ ตอนการปฏิบตั ิงานของเจา้ หนา้ ที่ ลดการใช้ ทรัพยากรในการจัดส่งรายงานผลวิเคราะห ์ ศนู ยฯ์ มีคลงั ขอ้ มลู รายงานผลวิเคราะหเ์ ป็นอิเล็กทรอนิกสไ์ ฟล ์ สะดวกในการ จดั เก็บและเรียกใช้งาน ผูใ้ ชบ้ ริการใช้ username และ password เฉพาะของผูใ้ ชบ้ ริการแต่ละรายเขา้ ส่รู ะบบเพื่อรบั รายงานผลวิเคราะหใ์ นรูปแบบไฟล ์ pdf ทนั ทีใชง้ านไดต้ ลอดเวลา ตอบสนองความคาดหวงั ของประชาชนที่ตอ้ งการให้ หน่วยงานภาครัฐให้บริกาได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงปลอดภัย คาสาคัญ: นวัตกรรม  ระบบราชการ 4.0  ดิจิทัล        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 เริ่ม: 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขากรมวิทย์ with you หน่วยงานที่มอบ: การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 วันเดือนปี ที่มอบ: 28 ส.ค. 2563


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔