กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
เส้นทางคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร OTOP/SME ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และ 4   (ภาษาไทย)
Road Map for Quality improvement of OTOP/SME Herbal Cosmetic Products in Health Area 3 and 4   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:50,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสิรดา ปงเมืองมูล หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร OTOP/SME เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงต้องเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยส่งเสริม สร้างมูลค่าเพิ่ม และช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และ 4 ร่วมกันวางเส้นทางคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร OTOP/SME ไว้ ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึง 2561 พัฒนาคุณภาพด้านการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผู้ประกอบการ 26 ราย รวม 67 ตำรับ พบไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.4 สาเหตุ ได้แก่ Aerobic plate count  Pseudomonas aeruginosa  Clostridium spp. และ Aerobic plate count ร่วมกับ Clostridium spp. จำนวน 4      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 เริ่ม: 2 พ.ย. 2563 สิ้นสุด: 2 พ.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทโปสเตอร์ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานที่มอบ: ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 วันเดือนปี ที่มอบ: 11 ก.ย. 2562


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔