กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยการตรวจค่าชีวเคมีในเลือดหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 ในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
Effectiveness of quadruple test for Down syndrome screening in second-trimester of pregnancy women in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวพรนภา คำพันธ์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


กลุ่มอาการดาวน์ เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม โดยพบได้บ่อยที่สุดคือมี โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 โครโมโซม (Trisomy 21) ทาให้ทารกกลุ่มอาการดาวน์มีระดับสติปัญญาด้อยกว่าปกติ พัฒนาการล่าช้า ส่งผลให้การดูแลเด็กกลุ่มนมี ี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเลีย้ งดูตลอดชีวิตมากกว่าเด็กปกติเฉลี่ย ประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อคน ซึ่งเป็นปัญหาสาคญั ทางด้านสาธารณสขุ ของประเทศและของโลกอย่างยาวนาน ระหว่าง เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้รับตัวอย่างซีรั่มหญิง ตัง้ ครรภ์ในไตรมาสที่ 2 จาก 324 โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยระบบโลจิสติกส์ รวม 8 619 ตัวอย่าง จาแนกเป็นหญิง ตงั้ ครรภ์อายุ 35 ปีขึน้ ไป และอายตุ ่ากวา่ 35 ปี จานวน 7 928 และ 691 ราย ตรวจคดั กรองความเสี่ยง Trisomy 21 ของ ทารกในครรภ์ ด้วยวิธี Quadruple test ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สารชีวเคมี 4 ชนิด คือ Alpha-fetoprotein (AFP)  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 เริ่ม: 2 พ.ย. 2563 สิ้นสุด: 2 พ.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔