กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
นวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ทารกก่อนคลอด แบบไร้รอยต่อด้วยระบบ Logistic    (ภาษาไทย)
นวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ทารกก่อนคลอด แบบไร้รอยต่อด้วยระบบ Logistic    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวพรนภา คำพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ กลุ่มอาการดาวน์ เป็นโรคทางพันธุกรรม ที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศและของโลกอย่างยาวนาน เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม พบได้บ่อยที่สุดคือมีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 โครโมโซม แต่ละปีประเทศไทยจะมีทารกเกิดใหม่ที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ประมาณ 1 000 ราย ปัญหาสำคัญคือทุกรายมีระดับสติปัญญาด้อยกว่าปกติ มีพัฒนาการล่าช้า มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเลี้ยงดูตลอดชีวิตมากกว่าปกติเฉลี่ยประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อคน วิธีป้องกันทารกกลุ่มอาการดาวน์รายใหม่คือให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จัดบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธี Quadruple test ศูนย์ ฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนา“นวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองแบบไร้รอยต่อด้วยระบบ Logistic” เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ เข้าถึงบริการตรวจคัดกรองที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค และจัดระบบรับตัวอย่างด้วย Logistic ตรวจวิเคราะห์ รายงานผลผ่านระบบ web report ให้กับโรงพยาบาลที่เจาะเลือดทั่วประเทศ ภายใน 7 วันทำการ ผลจากการดำเนินงาน ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2562 มีตัวอย่างจากโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน222 แห่ง 31 จังหวัดครอบคลุมทุกภาคของประเทศ รวม 3 676 ราย จำแนกเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปและต่ำกว่า 35 ปี จำนวน 3    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ บรรยายในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ปี 2562 เริ่ม: 21 ก.ย. 2561 สิ้นสุด: 30 มิ.ย. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔