กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาหาปริมาณสารเคมีกำจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเซต และเมตาโบไลท์ของไกลโฟเซต ที่ตกค้างในเลือดของเกษตรกร   (ภาษาไทย)
Study of glyphosate and its metabolite residue in farmer’s blood   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายราเมศ กรณีย์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวโชติกา อุ่นใจ หัวหน้าโครงการ
3 นายอนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ไกลโฟเซตเป็นสารกำจัดวัชพืชที่ถูกนำเข้ามาสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและสามารถปนเปื้อนสู่แหล่ง น้ำได้ ทำให้เกษตรกรและประชาชนมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการสัมผัส นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจผิดว่าไกลโฟเซตปลอดภัยและ ใช้กันมากที่สุดในโลก ปี พ.ศ. 2557 พบว่าอัตราการเจ็บป่วยของเกษตรกรจากกลุ่มโรคสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เท่ากับ 13.77 ต่อประชากรแสนคน และมีผู้มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชถึงร้อยละ 34.3 คณะผู้วิจัยจึงได้ ทำการศึกษาและลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดเกษตรกรทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี SPE/GC-MS เพื่อศึกษาข้อมูลปริมาณ สารเคมีกำจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเซต และเมตาโบไลท์ของไกลโฟเซต (Aminomethyl Phosphonic acid (AMPA)) ตกค้างใน เลือดของเกษตรกร ในเขตสุขภาพที่ 3 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณไกลโฟเซต อยู่ในช่วง 0.5-3.3 ไมโครกรัมต่อลิตร (ร้อยละ 12.4) และเมตาโบไลท์ของไกลโฟเซต อยู่ในช่วง 0.5-5 061.3 ไมโครกรัมต่อลิตร (ร้อยละ 84.3) เมื่อจำแนกตามการประกอบ อาชีพ พบว่าร้อยละ 7.4 รับจ้างฉีดพ่น ร้อยละ 33.9 เป็นเจ้าของและรับจ้างฉีดพ่น และร้อยละ 58.7 เป็นเจ้าของ อายุของ เกษตรกรที่ศึกษาในครั้งนี้อยู่ในช่วง 22-67 ปี เมื่อจำแนกตามระยะเวลาการประกอบชีพ คือ 0.5-10 ปี 11-30 ปี และ 31- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.2  61.2 และ 6.6 ตามลำดับ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาการประกอบอาชีพและ ปริมาณการสัมผัสของสารเคมีกำจัดวัชพืชมีผลต่อการสะสมในร่างกายของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คำสำคัญ: ไกลโฟเซต เมตาโบไลท์ของไกลโฟเซต Aminomethyl Phosphonic acid (AMPA)   

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 ปี 2563 เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔