กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในแหล่งผลิตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3   (ภาษาไทย)
Quality of Iodized Salt in the Production Area of Health Zone 3   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางจรรยา บัวบาน หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า ให้ประชาชนได้รับสารไอโอดีนอย่างถูกต้อง และทั่วถึง เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีนของประชากรในประเทศไทย จึงไดต้ รวจสอบคุณภาพเกลือบริโภคเสริม ไอโอดีนที่มีแหล่งผลิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 โดยวิเคราะหป์ ริมาณไอโอดีนดว้ ยวิธี ไทเทรต จากเกณฑป์ ระกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ปี พ.ศ. 2554) กา หนดว่าเกลือบริโภคต้องมีปริมาณไอโอดีน 20 - 40 มก./กก. ซึ่งพบตัวอย่างที่ไม่เข้ามาตรฐาน จานวน 8  3 และ 3 ตัวอย่าง จากตัวอย่างรวม 18  12 และ 10 ตัวอย่าง (44.4  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔