กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพยาเม็ดและยาน้าโซเดียมวาลโพรเอท   (ภาษาไทย)
Quality of Sodium Valproate Tablets and Oral Solution   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายเจษฎา กาศโอสถ หัวหน้าโครงการ
2 นายวิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โซเดียมวาลโพรเอทเป็นยาใช้รักษาความผิดปกติทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายและใช้ควบคุมอาการโรคลมชัก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการตรวจวิเคราะห์ในตา รับยา ปี 2562 ศนู ยว์ ิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นคสวรรค์ จึง สา รวจคณุ ภาพยาโซเดียมวาลโพรเอทรูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 200 และ 500 มิลลิกรมั ต่อเม็ด และรูปแบบยานา้ รับประทาน ขนาดความแรง 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐ 21 แห่ง รวม 30 ตัวอย่าง จาก สา นกั งานคณะกรรมการอาหารและยา 18 ตวั อย่าง และจากบริษัทยา 1 แห่ง 6 ตวั อย่าง รวม 54 ตวั อย่าง 13 ทะเบียน ตา รับ จากผู้ผลิตในประเทศ 4 ราย และต่างประเทศ 7 ราย ใชวิ้ธีวิเคราะหแ์ ละมาตรฐานมตารายาของประเทศอังกฤษ ฉบบั ปี 2019 ที่ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห ์ ในหวั ขอ้ ปริมาณตวั ยาสา คญั การละลายของตวั ยา ค่าความเบี่ยงเบนจาก นา้ หนกั เฉลยี่ และปริมาณสารสลายตวั พบวา่ ผิดมาตรฐานหวั ขอ้ การละลายของตวั ยา จา นวน 10 ตวั อยา่ ง จากผผู้ ลิตทงั้ ในและต่างประเทศ สาเหตุอาจเกิดจากในขนั้ ตอนการเคลือบเม็ดยาการเลือกใช้ชนิดสารโพลิเมอรแ์ ละปริมาณที่ใช้ไม่ เหมาะสมทา ให้เม็ดยาไม่สามารถละลายและปลดปล่อยตัวยาได้ในเวลาที่กา หนด ขอ้ มูลยาที่เข้ามาตรฐานจะนา ไป เผยแพร่ในหนังสือรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ ส่วนยาที่ไม่เข้ามาตรฐานจะรายงานสา นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประโยชน์ต่อผู้ผลิตในการแก้ปัญหา ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาคุณภาพยาอย่างต่เนื่งต่อไป คาสาคัญ: โซเดียมวาลโพรเอท  ยาเม็ด  ยาน้า  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔