กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562   (ภาษาไทย)
The Quality of Beverages in Sealed Container in Fiscal Year 2017-2019   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวมุทิตา คณฑา หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบนั ความนิยมบริโภคเครื่องดื่มมีมากขึน้ มีผลิตภณั ฑใ์ หม่ๆ ออกสู่ทอ้ งตลาด เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและความ ปลอดภัยของการผลติ เครอื่ งดื่มที่จา หนา่ ย จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ไดต้ รวจวิเคราะหต์ วั อย่างเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ทัง้ ตม้ ผ่านความรอ้ น เกล็ดหิมะและชนิดผง ที่ได้รับ จากผู้ประกอบการและสา นักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จา นวน 141  92 และ 96 ตวั อยา่ ง ของแต่ละปี ตามลา ดับ ประเมินคณุ ภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 356 ) พ.ศ. 2556 เรือ่ งเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พบวา่ ไม่ ผ่านมาตรฐานทางจุลชีววิทยาสูงสุด 3 ลา ดบั แรก คือ MPN coliform คิดเป็นรอ้ ยละ 40.48  52.31  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 เริ่ม: 26 ส.ค. 2563 สิ้นสุด: 28 ส.ค. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖