กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพด้านการปนเปื้อนเชอื้ จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสา อางผสมสมุนไพรโอทอป/เอสเอ็มอีในพืน้ ที่เขตสุขภาพที่ 3 และ 4 ระหว่างปี 2558-2561   (ภาษาไทย)
Quality of Microbial Contamination in OTOP/SME Herbal Cosmetic Products in Health Area 3 and 4 during 2011-2015   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:4 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ผลิตภณั ฑ์เครื่องสาอางผสมสมนุ ไพรโอทอป/เอสเอ็มอี เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสง่ เสริมสนบั สนนุ จากรัฐบาล เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ ที่เขตสุขภาพที่ 3 และ 4 ได้ร่วมกนั พฒั นาและเฝ้ าระวัง คณุ ภาพด้านการปนเปือ้ นเชือ้ จลุ ินทรีย์อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ ผลิตที่ดี (GMP) เมื่อพบคณุ ภาพไม่ผ่านเกณฑ์จะดาเนินการแก้ปัญหาร่วมกนั ผลจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านการ ปนเปื ้อนเชือ้ จุลินทรีย์ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.2558-2561 จานวน 67 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศกระทรวง สาธารณสขุ พ.ศ.2553 และ 2559 เรื่อง กาหนดลกั ษณะของเครื่องสาอางที่ห้ามผลิตนาเข้าหรือขาย จานวน 7 ตวั อย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.4 สาเหตุ ได้แก่ จานวนแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญโดยใช้อากาศ ซูโดโมแนสแอรูจิโนซา คลอสตริเดียม และ จานวนแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญโดยใช้อากาศร่วมกับคลอสตริเดียม จานวน 4  1  1 และ 1 ตัวอย่าง ตามลาดับ นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์ ฯ ได้เริ่มอบรมให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทัง้ การออกแบบบรรจภุ ณั ฑ์ การพัฒนาสูตรตารับ และการควบคุมคุณภาพให้ผู้ประกอบการเป้ าหมาย จานวน 2 แห่ง โดย คาดหวังว่าภายในปี พ.ศ.2563 ผลติ ภณั ฑ์จากผู้ประกอบการดงั กลา่ ว จะมีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ FDA Thai Herb และสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการโอทอป/เอสเอ็มอี รายอื่น ต่อไป คา สา คัญ การปนเปื ้อนเชือ้ จุลินทรีย์ คุณภาพ เครื่องสาอางผสมสมุนไพร เศรษฐกิจชุมชน โอทอป/เอสเอ็มอี

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔