กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
กฎหมายใหม่กับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาล ปี พ.ศ.2561   (ภาษาไทย)
New law on blood alcohol level for road traffic accidents in 2018   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


การออกกฎหมายใหมก่ าหนดให้ผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตตัง้ แต่อายไุ ม่ถึง 20 ปี หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%) ให้ถือวา่ เมาสรุ า ส่วนผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตอายุตัง้ แต่ 20 ปี ขนึ้ ไป ยงั ใช้กฎหมายเดิม คือเกิน 50 mg% ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจร ในพืน้ ที่จังหวัดนครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี ช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 รวม 358 ตวั อยา่ ง พบวา่ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.7 ซึง่ ผู้ขับขี่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.7 เพศหญิง ร้อยละ 17.3 เมื่อแยกช่วงอายุพบว่าผู้ขับขี่ที่อายุต่ากว่า 20 ปี และมีระดบั แอลกอฮอล์เกิน 20 mg% จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.6 อายตุ ัง้ แต่ 20 ปี ขึน้ ไปและมรี ะดบั แอลกอฮอล์เกิน 50 mg% จานวน 146 ราย หรือร้อยละ 51.6 ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดทั้งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ คือช่วงเวลา 12.0124.00 น. คิดเป็น ร้อยละ 27.9 และ 34.9 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการดื่มสุราและมีปริมาณ แอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายของผู้ ขบั ขี่ยานพาหนะ ดังนัน้ เพื่อป้ องกันความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากการบงั คบั ใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว การรณรงค์เมาไม่ขับยังคงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง คาสาคัญ : กฎหมายใหม่  แอลกอฮอล์  อุบัติเหตุ

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖