กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทวนสอบความถูกต้องของการตวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และ Thai deletion ด้วยเครืองเพิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงยีห้อ Biorad รุ่น CFX96   (ภาษาไทย)
Verification of Alpha-thalassemia 1 (SEA and Thai deletion) diagnosis with Biorad CFX96 Real-Time PCR Detection System   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ความถูกต้องแม่นยำของการตวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และ Thaideletion มีความสำคัญ ในการตวจหาสามีภรรยาคู่เสี􀃉ยงที􀃉มีโอกาสให้กำเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด Hb Bart’s Hydrops Fetalis ซึ􀃉งเป็น โรคธาลัสซีเมียที􀃉มีอาการรุนแรงที􀃉สุด การศึกษานีม􀃊 ีวัตถุประสงค์เพื􀃉อทวนสอบความถูกต้องของการตวจวินิจฉัยดังกล่าว ด้วยเครื􀃉องเพิ􀃉มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงยี􀃉ห้อ Biorad รุ่น CFX96 โดยนำดีเอ็นเอที􀃉ศูนย์ฯเคยตรวจวินิจฉัยด้วย เครื􀃉องยี􀃉ห้อ ABI รุ่น 7500 ระหว่างปี 2559-2561 จำนว60 ตัวอย่างได้แก่ตัวอย่างที􀃉ตรวจไม่พบอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และ Thaideletion และพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และThai deletion จำนว22 25 และ 13 ตัวอย่าง ตามลำดับมาทวนสอบความถูกต้อง (Accuracy) ผลการศึกษาพบว่าทุกตัวอย่างให้ผลตรงกัน คิดเป็นร้อยละ 100 และทวนสอบความแม่นยำ (Intermediate precision) จำนว5 ตัวอย่าง จากการตวจวิเคราะห์ซำ􀃊 จำนว4 ซำ􀃊 พบว่าค่า Cq ของ PCR product จากการเพิ􀃉มปริมาณดีเอ็นเอในแต่ละตัวอย่างมีค่าร้อยละสัมประสิทธิ􀃍ความ แปรปวน (%CV) อยู่ในช่วงร้อยละ 0.5-3.4 ซึ􀃉งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับคือไม่เกินร้อยละ 5 สรุปผลการศึกษาเครื􀃉องยี􀃉ห้อ Biorad รุ่น CFX96 ให้ผลการตวจวิเคราะห์ที􀃉มีความถูกต้องและแม่นยำสามารถนำมาใช้ตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และ Thaideletion ทดแทนเครื􀃉องเดิมยี􀃉ห้อ ABI รุ่น 7500 ที􀃉มีอายุการใช้งานนานซึ􀃉งอาจจะชำรุดและเสื􀃉อมสภาพ ได้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื􀃉อรงรับงานบริการในพืน􀃊 ที􀃉เขตสุขภาพที􀃉 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำสำคัญ : การทวนสอบความถูกต้อง  อัลฟาธาลัสซีเมีย 1  เครื􀃉องเพิ􀃉มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖