กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวิเคราะห์จำนวนแบคทีเรียและราในสมุนไพร   (ภาษาไทย)
Estimation of Measurement Uncertainty for Total Aerobic Bacterial Count and Fungal Count in Herb    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางอุบลพรรณ คงสา ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาที่ถูกต้อง แม่นยำและน่าเชื่อถือ ต้องมีกระบวนการตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสม สามารถสอบกลับได้ถึงมาตรฐานสากล รวมถึงมีวิธีและมีการดำเนินการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด ซึ่งเป็นข้อกำหนดหนึ่งทางด้านวิชาการในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล คณะผู้ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา สถาบันวิจัยสมุนไพรจึงดำเนินการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวิเคราะห์จำนวนแบคทีเรียและจำนวนเชื้อราในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยใช้วิธีตามที่ระบุในมาตรฐานสากล ISO/TS 19036: 2006/ Amd.1: 2009 ซึ่งใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความทำซ้ำได้ โดยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความทำซ้ำได้ของการตรวจวิเคราะห์จำนวนแบคทีเรียและจำนวนเชื้อรามีค่าเท่ากับ 0.2032 และ 0.1687 ตามลำดับ ซึ่งการนำไปใช้ต้องนำค่านี้ไปคำนวณหาค่าความไม่แน่นอนขยาย โดยใช้ค่าผลการวิเคราะห์แต่ละครั้งมาคำนวณด้วย และเมื่อปัจจัยต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดใหม่ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลการตรวจวิเคราะห์นั้นเป็นผลงานที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕