กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ของสารสกัดมะขามป้อมในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน   (ภาษาไทย)
Anti-Methicillin-resistant Staphylococcus aureus of Phyllanthus emblica L. Extracts.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสมจิตร์ เนียมสกุล ผู้ร่วมวิจัย
2 นายประถม ทองศรีรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) เป็นเชื้อดื้อยาที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากสามารถปรับตัวให้มีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะมากขึ้น ทำให้เกิดโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรง และมีอัตราการตายสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องค้นคว้าหาสารต้านจุลชีพชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียดังกล่าว การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) จาก 2 แหล่ง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดจันทบุรี โดยนำผลสด (ทั้งลูก) มาบีบเอาเฉพาะส่วนน้ำ เนื้อผลสดและเนื้อผลแห้งนำมาสกัดด้วยน้ำและเอทานอล ได้สารสกัดทั้งหมด จำนวน 10 สารสกัด นำมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ MRSA จำนวน 10 สายพันธุ์ โดยวิธี Agar dilution susceptibility พบว่า สารสกัดเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อได้ดีกว่าสารสกัดน้ำ สารสกัดเอทานอลจากเนื้อผลสดจากจังหวัดปทุมธานีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อได้ดีที่สุด โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) เท่ากับ 0.125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากผลการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยจะทำการศึกษาฤทธิ์และกลไกของสารสกัดมะขามป้อมที่มีฤทธิ์ดีที่สุดดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการยับยั้งเชื้อ MRSA ในอนาคต    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖