กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดมะขามป้อมต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ที่เจริญแบบอิสระและแบบไบโอฟิล์ม   (ภาษาไทย)
Antibacterial Activities of Phyllanthus emblica L. Extracts on Biofilms and Planktonic Cells of Staphylococcus aureus    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวสมจิตร์ เนียมสกุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Staphylococcus aureus เป็นเชื้อก่อโรคที่สำคัญในโรงพยาบาล พบว่าหลายสายพันธุ์มีการดื้อยาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เชื้อยังสร้างไบโอฟิล์ม ซึ่งทนต่อยาปฏิชีวนะได้ดีกว่าเชื้อที่เจริญแบบอิสระ ทำให้เกิดโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรง และมีอัตราการตายสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องค้นคว้าหาสารต้านจุลชีพชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียดังกล่าวทั้งที่เจริญแบบอิสระ และแบบไบโอฟิล์ม การศึกษานี้เพื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดมะขามป้อมต่อเชื้อ S. aureus จำนวน 8 สายพันธุ์ที่เจริญแบบอิสระและแบบไบโอฟิล์มด้วยวิธี microbroth dilution เปรียบเทียบกับยา vancomycin ที่เป็นกลุ่มควบคุมบวก พบว่าค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดมะขามป้อมที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ และฆ่าเชื้อ ที่เจริญแบบอิสระ เท่ากับ 4-16 และ 32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ในขณะที่ความเข้มข้นของสารสกัดมะขามป้อมที่สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ และยับยั้งเชื้อที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม เท่ากับ 8-16 และ 16-32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ แม้ว่าความเข้มข้นของสารสกัดมะขามป้อมที่ยับยั้งเชื้อนี้จะสูง อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยนี้ทำให้ได้แนวทางสำหรับนำไปศึกษาค้นคว้าหาสมุนไพรที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อกลุ่มอื่นที่สร้างไบโอฟิล์ม เพื่อใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ และลดปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพต่อไป      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖