กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความทันเวลาของการให้บริการทดสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ภาษาไทย)
Timeliness of laboratory testing provided by Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani in fiscal years 2018-2020 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานประกาศโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถการให้บริการ และระยะเวลาที่แล้วเสร็จให้ผู้รับบริการทราบ หน่วยงานในสังกัดต้องยึดถือปฏิบัติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ทบทวนคู่มือการให้บริการให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้น และทวนสอบข้อมูลระยะเวลาให้บริการเพื่อเฝ้าระวังให้เป็นไปตามเกณฑ์ในคู่มือให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ได้ศึกษาข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อวิเคราะห์ความทันเวลาของการให้บริการผลการศึกษาข้อมูลทั้ง 3 ปี พบว่า หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บริการทดสอบได้ทันเวลาโดยเฉลี่ยร้อยละ 99.67 และเสร็จก่อนเวลาโดยเฉลี่ย ร้อยละ 96.82 จำแนกตามปีงบประมาณ ได้แก่ ทันเวลาร้อยละ 99.95 99.88 99.22 และเสร็จก่อนเวลาร้อยละ 97.44

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอในรูปแบบโปรเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖