กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนตะกั่วและแคดเมียมของปูแสมดองเกลือในเขตสุขภาพที่ 11 (ภาษาไทย)
Lead and cadmium contamination of salted Sesarma mederi in Health Region 11 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวเขมิกา เหมโลหะ ที่ปรึกษา
3 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ที่ปรึกษา

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนตะกั่วและแคดเมียมในตัวอย่างปูแสมดองเกลือในเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐเมียนมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 และส่งตรวจวิเคราะห์โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารนำเข้า โดยตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว 166 ตัวอย่าง และแคดเมียม 156 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่ามีการปนเปื้อนตะกั่วสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 414 (พ.ศ.2563) จำนวน 7 ตัวอย่าง(ร้อยละ 4.21) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ในปี 2562 และ 2563 จำนวน 4 และ 3 ตัวอย่าง ตามลำดับ และทุกตัวอย่างมีการปนเปื้อนแคดเมียมไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การปนเปื้อนของตะกั่วและแคดเมียมในปูแสมดองเกลือยังคงมีความเสี่ยงซึ่งโลหะหนักดังกล่าวเป็นสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสลายตัวได้ช้าและสามารถแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน้ำได้ทำให้มีการสะสมในสัตว์ ดังนั้นจึงควรมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักในปูแสมดองเกลือและผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอในรูปแบบโปรเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2561 สิ้นสุด: 22 ก.พ. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖