กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำพริกในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ภาษาไทย)
Quality of pastes in the responsible area of Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani the fiscal year 2017-2019 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจรรยา บุญวิจิตร หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


น้ำพริกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องเทศเป็นองค์ประกอบหลัก ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายจากวัตถุดิบต่างๆ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำพริกที่รวบรวมจาก 4 จังหวัด (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2562 รวม 49 ตัวอย่าง จำแนกรายการได้แก่ ยีสต์และรา E. coli Salmonella spp.

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ โปสเตอร์ เริ่ม: 11 ต.ค. 2561 สิ้นสุด: 11 ก.พ. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖