กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
อุบัติการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2563 (ภาษาไทย)
Incidence of the Influenza Outbreak in the Nakhon Si Thammarat Youth Correctional Institution during 2020 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) เกิดจากเชื้อ Influenza Virus เป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ติดต่อโดยเชื้อไวรัสที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก หรือน้ำลาย ของผู้ป่วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วยในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งสงสัยว่ามีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ที่ส่งมาจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวน 33 ตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT PCRจากการตรวจวินิจฉัย พบผลบวกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธุ์ H1 (pdm2009) จำนวน 23 ราย (ร้อยละ 70) ซึ่งสอดคล้องกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาและเรือนจำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาเดียวกัน จากข้อมูลดังกล่าว ยืนยันว่าเชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการระบาด คือ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H1(pdm2009) ซึ่งเรือนจำเป็นสถานที่ที่พบการระบาดของไข้หวัดใหญ่มากเป็นอันดับต้นๆ สะท้อนถึงความแออัดที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ดังนั้นผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนกำหนดมาตรการป้องกัน รักษาและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำต่อไป

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖