กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาสถานการณ์เชื้อ Escherichia coli ดื้อยาในกลุ่ม Carbapenem และ Colistin ในน้ำและน้ำแข็งของเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี (ภาษาไทย)
Situation of Carbapenem-resistant and Colistin-resistant Escherichia coli in water and ice in responsible area under Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววรีรัตน์ หิรัณยวุฒิกุล หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวนิธิศา แย้มเนตร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


จากการศึกษายีนส์ดื้อยาในเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดแยกเชื้อจากตัวอย่างน้ำและอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ เชื้อ Stapphylococcus aureus ที่ดื้อยากลุ่ม Methicillin (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus หรือ MRSA) และ เชื้อ Salmonella spp. และ E. coli กลุ่มที่สามารถสร้างเอนไซม์ขยายการดื้อยาในกลุ่มบีตา-แลคแทม (Extended Spectrum Beta-Lactamases หรือ ESBLs) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ยังไม่พบเชื้อกลุ่ม MRSA แต่พบเชื้อในกลุ่ม ESBLs ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่เชื้อในกลุ่มดังกล่าวอาจพัฒนาให้ดื้อยาในกลุ่มที่สูงขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงได้ดำเนินการการศึกษาสถานการณ์เชื้อ E. coli ดื้อยาในกลุ่ม Carbapenem และ Colistin ขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสื่อสารสาธารณะต่อไป ห้องปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินการรวบรวมเชื้อ E. coli ที่คัดแยกได้จากตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง ที่ส่งตรวจ ณ ศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ทั้งหมดจำนวน 61 isolates ดำเนินการตรวจหาเชื้อ E. coli ดื้อยากลุ่ม Carbapenem ขั้นต้น (Screening test) ด้วยการทดสอบความไวต่อยาโดยใช้แผ่นยา (Disk diffusion) ผลการทดสอบพบว่าเชื้อทั้งหมดให้ผล sensitivity (S) ตามเกณฑ์มาตรฐาน Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) จากผลดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องทดสอบความไวต่อยากลุ่ม Colistin เนื่องจากเป็นกลุ่มยาที่สูงกว่ากลุ่ม Carbapenem รวมทั้งการตรวจยืนยันด้วยวิธี Multiplex PCR จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เบื้องต้นยังไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ E. coli ดื้อยาในกลุ่ม Carbapenem และ Colistin ในห่วงโซ่อาหาร

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖