กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์ของกลางกัญชาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559–2563 (ภาษาไทย)
Situation of the Cannabis center in the area of Medical Sciences Center 11 Suratthani fiscal year 2016-2020 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:5 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แต่ในปี พ.ศ. 2562 กัญชาได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้ทราบสถานการณ์ของกลางกัญชา ก่อนและหลังการอนุญาต จึงได้รวบรวมข้อมูลการตรวจพิสูจน์ของกลางกัญชาที่นำส่งตัวอย่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และชุมพร ตั้งแต่ปี 2559-2563 จำแนกตามปีที่ส่งตัวอย่างเท่ากับ 371 291 233

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕