กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช (ภาษาไทย)
Sentinel surveillance of COVID-19 in Chumphon Ranong Surat Thani and Nakhon Si Thammarat (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่: 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:200,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดจากการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง เช่น ไข้ ไอ อ่อนเพลีย ในขณะที่บางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง ช่วงพฤษภาคม - ตุลาคม 2563 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real time RT-PCR แบบ Pooled saliva อ้างอิงจากงานวิจัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี (เอกวัฒน์ ผสมทรัพทย์ และคณะ 2563) โดยใช้ตัวอย่างน้ำลายบริเวณลำคอส่วนลึก ซึ่งได้รับตัวอย่างจากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดชุมพร 1005 ตัวอย่าง ระนอง 794 ตัวอย่าง สุราษฎร์ธานี 1

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔