กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเครื่องสำอางผสมสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ปีงบประมาณ 2561-2562 (ภาษาไทย)
Development of Herbal Cosmetics Entrepreneurs Network by Community of Medical Science in Fiscal year 2018–2019 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2513 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รวม:50 ปี จำนวนเงิน:207,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ปีงบประมาณ 2561-2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์ FDA THAI HERB ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิต พัฒนาสูตรตำรับ และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จากผลดำเนินงาน พบมีผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ เคอร์คูมินเซรั่ม ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนพฤกษาไทยบ้านถ้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์แชมพูอาหารผมผสมสารสกัดหอยนางรม ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนเอเชียบ้านสมุนไพร จากการพัฒนาด้วยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME/OTOP ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร พบสถานที่ผลิตมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตจากการประเมินภายหลังการอบรม ยิ่งไปกว่านั้นในการพัฒนาสูตรตำรับและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ พบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ ทดสอบคุณภาพทั้ง 4 รายการ ได้แก่ เคอร์คูมินเซรั่ม ส่วนผลิตภัณฑ์แชมพูอาหารผมผสมสารสกัดหอยนางรม ผ่านเกณฑ์ทดสอบคุณภาพ 3 รายการ ภายหลังการพัฒนา พบผลิตภัณฑ์เคอร์คู มินเซรั่ม มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์ FDA THAI HERB

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖