กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม (ภาษาไทย)
The situation of benzoic acid and sorbic acid as preservatives used in food and beverage samples (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอังคนา ณรงค์ฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกเป็นสารเคมีที่นำมาใช้เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารบูดเน่า หากมีการใช้วัตถุกันเสียในปริมาณมากเกินไปจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์สารดังกล่าวในตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวสมรรถนะสูง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 244 ตัวอย่าง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 จำแนกอาหารได้เป็น 8 กลุ่ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้ เครื่องเทศและเครื่องปรุง ขนมอบ เส้นก๋วยเตี๋ยว ซอส ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขนมหวาน ผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่ม พบว่ากลุ่มเครื่องเทศและเครื่องปรุง ขนมอบ เส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขนมหวานและเครื่องดื่ม ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 17 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.0) 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.4) 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.5)

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ โปสเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2561 สิ้นสุด: 27 ส.ค. 2564

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖