กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาอัตราปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ (ภาษาไทย)
The study of incident air kerma rate from diagnostic radiography with cardiac catheterization machines (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายอานนท์ ศรีสุข หัวหน้าโครงการ
2 นายชัยยุทธ นทีธร หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจให้ผลความถูกต้องและแม่นยำสูง แต่การถ่ายภาพรังสีเจ้าหน้าที่พิจารณาเฉพาะภาพรังสีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยเท่านั้น โดยอาจขาดการบันทึกข้อมูลการใช้ปริมาณรังสีแก่ผู้ป่วย ทำให้มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะได้รับความเสี่ยงจากผลการได้รับรังสี การวัดค่าอัตราปริมาณรังสีของเครื่องเอกซเรย์จึง มีความจำเป็น เพื่อใช้ในการตรวจสอบการใช้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วย ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล จึงทำการศึกษา อัตราปริมาณรังสีโดยใช้แฟนทอมที่มีความหนา 20 เซนติเมตร เทียบเท่าผู้ป่วย ทำการทดสอบจากห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ รังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจของโรงพยาบาล จำนวน 6 เครื่อง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าค่าอัตราปริมาณรังสี โดยจัดหลอดเอกซเรย์ใต้เตียง จำนวน 6 เครื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 3.33 ถึง 24.45 mGy/min โดยมีค่าเฉลี่ย 8.72 และค่ามัธยฐาน 4.76 เมื่อวัดค่าอัตราปริมาณรังสี โดยจัดหลอดเอกซเรย์ด้านข้างเตียง จำนวน 5 เครื่อง มีค่าอยู่ในช่วง 4.92 ถึง 19.26 mGy/min โดยมีค่าเฉลี่ย 8.93 และค่ามัธยฐาน 7.08 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าอัตราปริมาณรังสีของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน FDA 21 CFR 1020.32

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖