กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาษาไทย)
Antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolated from environmental water in Surat Thani province (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


Escherichia coli เป็นแบคทีเรียที่บ่งชี้ถึงการปนเปื้อนอุจจาระ หรือมูลสัตว์ในแหล่งน้ำ ปัจจุบันเชื้อดังกล่าวมักปรากฏการดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดได้บ่อยในโรงพยาบาลและชุมชน หากเชื้อเหล่านี้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมอาจถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพไปยังเชื้อโรคอื่นๆ ได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ E. coli ที่แยกได้จากแม่น้ำตาปีตอนล่าง จ.สุราษฎร์ธานี ในปีพ.ศ. 2563 จำนวน 2 สถานี คือ ท่าเรือท่าทอง (TP01) และ ท่าเรือบ้านดอน (TP02) จำนวน 49 ไอโซเลท มาทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี Kirby-Bauer Paper disk diffusion (CLSI 2018) จำนวน 9 ชนิด ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ดื้อต่อยา ampicillin (63.3%) tetracycline (38.8%) sulfamethoxazole/trimethroprim (12.2%)

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖