กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์การใช้ยาแก้แพ้และยาแก้ไอในสี่คูณร้อยของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ภาษาไทย)
The drug abuse in “4x100 cocktail” in the upper south of Thailand in fiscal year 2018-2020 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เป็นสถานตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดประเภทสี่คูณร้อยจากพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ที่ผ่านมาได้รายงานผลการตรวจพิสูจน์พบสารสำคัญ เช่น Mitragynine Diphenhydramine Chlorpheniramine และ Dextromethorphan ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดมาตรการจัดการการใช้ยาในทางที่ผิด ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การใช้ยาแก้แพ้และยาแก้ไอในทางที่ผิดโดยนำไปผสมในสี่คูณร้อยอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวบรวมข้อมูลผลตรวจพิสูจน์ของกลางสี่คูณร้อยย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง 2563 และใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปแบบจำนวนและร้อยละ พบว่าตัวอย่างสี่คูณร้อยทั้งหมด 3

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖