กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำแข็งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 (ภาษาไทย)
Quality of ice in the responsible area of Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani during fiscal years 2016-2019 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ หัวหน้าโครงการ
2 นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร หัวหน้าโครงการ
3 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแข็งและน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็ง ตามแผนเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 ซึ่งตรวจวิเคราะห์รายการความเป็นกรดด่าง Coliforms E. coli Salmonella spp.

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ เริ่ม: 1 ต.ค. 2562 สิ้นสุด: 30 ก.ย. 2563

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖