กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โลหะหนักในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล   (ภาษาไทย)
Heavy metals in seaweed products   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายประเสริฐ หิรัญณรงค์ชัย หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


ผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเป็นอาหารว่างที่นิยมในประเทศไทยและมีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดหลากหลายรสชาติ โดยส่วนใหญ่ผลิตมาจากสาหร่ายสีแดง (Porphyra)ซึ่งเป็นสาหร่ายทะเลที่อุดมไปด้วยโปรตีน ไอโอดีน และใยอาหาร เนื่องจากสาหร่ายทะเลมีการเพาะเลี้ยงในน้าทะเลทาให้สาหร่ายที่นามาทาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีโอกาสปนเปื้อนจากโลหะหนัก เช่น อาร์เซนิก  แคดเมียม  ตะกั่ว และปรอท จากมาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนักที่ยอมรับได้ในผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลได้กำหนดให้มีสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic Arsenic) ≤ 2 มก./กก.            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ (Poster) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖