กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์สารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2556-2558   (ภาษาไทย)
The Situation of Prohibited Substances in Cosmetics Pruducts in Health Area 5 during 2013-2015   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจุฬญาณี แก้วบัวรมย์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวนันทนา กลิ่นสุนทร ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวตวงพร เข็มทอง ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ในปัจจุบันนี้ เครื่องสำอางกลุ่มช่วยทำให้ผิวขาวใส เป็นที่นิยมมากในหมู่คนไทย ทั้งเพศชายและหญิง ส่งผลให้ มีการลักลอบนำเข้าผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและใส่สารห้ามใช้ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางอันได้แก่สารไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก ปรอทแอมโมเนีย และล่าสุดคือ สเตียรอยด์ (โคลเบทาซอล) โดยสารห้ามใช้ดังกล่ำว ก่อให้เกิดอันตรำยต่อร่างกายและเป็นปัญหาสุขภาพ ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัยของเครื่องสำอาง ในเขตสุขภาพที่ 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ในเครื่องสำอางที่นำส่งจำกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในโครงการ cosmetic safety ระหว่ำงปี 2556-2558 จำนวน 260 ตัวอย่ำง พบสารห้ามใช้ 90 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 34.62 โดยสารห้ามใช้ที่ตรวจพบมำกที่สุด คือ ปรอทแอมโมเนีย 51 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 56.67 ของตัวอย่ำงที่พบสารห้ามใช้ รองลงมาคือ สารประกอบของปรอท 19 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 21.11 และสำรห้ามใช้ใหม่ ที่ตรวจพบคือ โคลเบทาซอล ซึ่งพบทั้งปลอมปนเดี่ยวและปลอมปนร่วมกับสารห้ามใช้ชนิดอื่น 6 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 6.67 จากผลดังกล่าวจะเห็นว่ายังคงตรวจพบสารห้ามใช้ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำง ดังนั้นจากข้อมูลที่ได้ เป็นการเผยแพร่ข้อมูล แจ้งเตือนภัยผู้บริโภค เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีจำหน่ายในท้องตลาด                

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ (Poster) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖