กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ของเครื่องสำอางผสมสมุนไพรในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างปี 2555 - 2558   (ภาษาไทย)
Microbial contamination of herbal cosmetics in Health Area 5 during 2012-2015   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกรชนก ขยันคิด หัวหน้าโครงการ
2 นางสาววชิราภา เขียวรอด ผู้ร่วมวิจัย
3 นางพัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


บทคัดย่อ ปัจจุบันกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทำให้มีการนำสมุนไพรมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย รวมทั้งเครื่องสำอาง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย สนับสนุนและส่งเสริมให้นำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม จึงได้รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบเครื่องสำอางผสมสมุนไพร ที่นำส่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างปี 2555 – 2558 จำนวน 274 ตัวอย่าง พบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน 41 ตัวอย่าง (ร้อยละ 14.96) จำนวนรวมแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญโดยใช้อากาศเกินมาตรฐาน 40 ตัวอย่าง และพบ Clostridium spp. จำนวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 97.56 และ 14.63 ของจำนวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐาน เมื่อแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ใช้กับเส้นผม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย ไม่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 30 (ร้อยละ 73.12) 5 (ร้อยละ 12.20) และ 3 ตัวอย่าง(ร้อยละ 7.32) ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเครื่องสำอางผสมสมุนไพร ยังมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ได้มีโครงการที่จะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยให้ความรู้แก่ผู้ผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำสำคัญ: เครื่องสำอางผสมสมุนไพร/คุณภาพทางจุลชีววิทยา /การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ (Poster) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖